TCEEGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.

SORUMLULUK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI TAAHHÜTNAMESİ

TCEEGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. (TCEEGE), müşterileri, potansiyel müşterileri, çalışanları, şirket hissedarları, şirket yetkilileri ve diğer ilgili kişilerin kişisel verilerini korumaya yönelik taahhütlerini açıklar.

TCEEGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.'nin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, TCEEGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.'nin müşterileri, potansiyel müşterileri, çalışanları, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, ziyaretçileri, işbirliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve üçüncü kişilerin otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini işlememe, ifşa etmeme, harici yerde saklamama ve kullanmama yükümlülüğü altında olduğunu belirtir.

İlgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, TCEEGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.'nin talimatları olmaksızın kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yetkisinin olmadığını kabul ederim.

TCEEGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. TCEEGE Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş. (“TCEEGE”) nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu

TCEEGE, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda KVKK’da belirtilen yükümlülüklere riayet etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, TCEEGE tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla, TCEEGE tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya, iş başvuru formu, sözleşme, anket, üyelik formu ve benzeri vasıtalarla yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, TCEEGE’nin iş ortakları, tedarikçileri, hissedarları, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak sizlere aşağıdaki hakları tanımaktayız:

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ünvan: TCEEGE Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş.
Mersis no: 0833046837200001
E-mail adresi: tceege@hs03.kep.tr
Posta adresi: 25.Cadde No:2 35800 Çakmaklı-Aliağa / İZMİR